Thông cáo báo chí hội nghị trung ương 13

Trong ngày làm việc thứ 4 hội nghị trung ương lần thứ 13 hôm nay, trung ương đã thảo luận về dự thảo báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ điểm của ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI. Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị và ban bí thư khóa XI. Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Vào buổi chiều trung ương thảo luận tại tổ dự thảo quy chế làm việc và dự thảo quy chế bầu cử tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments