Thông cáo báo chí hội nghị trung ương 13

Ngày hôm nay hội nghị lần thứ 13 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI tiếp tục ngày làm việc thứ 7. Buổi sáng ban chấp hành trung ương Đảng làm việc tại tổ nghiên cứu cho ý kiến và một số báo cáo theo chương trình làm việc của hội nghị. Buổi chiều ban chấp hành trung ương Đảng làm việc tại hội trường về công tác nhân sự ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.