Không cấp bảo lãnh chính phủ cho tập đoàn, tổng công ty có khó khăn tài chính

Thủ tướng chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Bộ tài chính về việc các tập đoàn, tổng công ty có khó khăn về tài chính, có nợ vay vốn nước ngoài, nợ quỹ tích lũy sẽ không được cấp bảo lãnh chính phủ. Bên cạnh đó Bộ tài chính cũng duy trì yêu cầu hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu 3 lần khi xem xét các bảo lãnh chính phủ, chủ yếu các khoản vay trong nước cho các dự án cấp bách hoặc đã vay một phần vốn nước ngoài có bảo lãnh chính phủ.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments