Cơ chế tài chính mới cho nghiên cứu khoa học

Kể từ ngày 15/2/2016, các nhà khoa học có thể lựa chọn giữa 2 hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần khi thực hiện các đề án nghiên cứu khoa học sử dụng vốn ngân sách. Đây là một cơ chế tài chính hoàn toàn mới nhằm cởi nút thắt về vốn cho các công trình khoa học nghiên cứu lâu nay. Cơ chế này vừa được Bộ khoa học công nghệ và Bộ tài chính ký kết sáng nay.

Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng là thay đổi cân bằng về cơ chế tài chính, nhà khoa học được trao quyền chủ động hoàn toàn trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học, nhà nước chỉ đặt hàng ban đầu và tập trung vào nghiệm thu chất lượng kết quả cuối cùng. Cơ chế này sẽ áp dụng đối với các sản phẩm đã có tên cụ thể, có chỉ tiêu chất lượng rõ ràng, có số lượng quy mô sản phẩm tạo ra và địa chỉ ứng dụng. Tổng dự toán các khoản chi cho sửa chữa, mua sắm tài sản không quá 1 tỷ đồng. Như vậy cơ chế kiểm soát chặt đầu ra hạn chế được những đề tài ảo, có kế hoạch dự toán đầu vào nhưng không có sản phẩm thực tế. Không chỉ tạo tính chủ động, cách làm mới còn nâng cao trách nhiệm của các nhà khoa học. Nếu kết quả nghiên cứu không đáp ứng được các tiêu chí nghiêm ngặt theo đặt hàng, nhà khoa học có thể phải hoàn trả từ 40%-100% kinh phí thực hiện đề tài. Ngoài ra thông tư mới cho phép thanh, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học theo thực tế. Cơ chế mới lần này được kỳ vọng sẽ cởi trói cho nghiên cứu khoa học dùng vốn ngân sách. Sắp tới Bộ khoa học công nghệ sẽ tiếp tục ban hành các cơ chế tài chính khuyến khích phát triển khoa học công nghệ tại doanh nghiệp.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.
0 comments