Việt Nam thu hút 4 dự án hàng tỷ USD trong năm 2015

Năm 2015 tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm gần 23 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm trước đó. Đây là số liệu từ cục đầu tư nước ngoài và cũng là năm đầu tiên trong vòng 7 năm Việt Nam thu hút được lượng vốn FDI lớn như vậy.

This entry was posted in Đầu tư. Bookmark the permalink.
0 comments