Có lãi 5 năm, công ty chuyển khoản được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Tổ chức kinh tế nếu có lãi 5 năm liên tục mới được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Đây là nội dung quan trọng trong nghị định 135 mà thủ tướng chính phủ vừa giao ngân hàng nhà nước, Bộ tài chính hướng dẫn và thực hiện. Các hình thức đầu tư gián tiếp bao gồm mua bán chứng khoán các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán.   Theo nghị định các đối tượng được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng thương mại, tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Ngoài quy định 5 năm liên tục có lãi, các đối tượng còn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/2/2016.

This entry was posted in Đầu tư. Bookmark the permalink.
0 comments