Nợ quá hạn dưới 3% mới được lập công ty kiều hối

Ngân hàng phải có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất có lãi, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3%, không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động mới được thành lập công ty kiều hối. Đây là những điều kiện mà ngân hàng nhà nước đưa ra trong văn bản hợp nhất quy định thành lập và hoạt động công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng mới được ban hành.

Ngoài ra ngân hàng xin thành lập công ty kiều hối trực thuộc phải được ngân hàng nhà nước cho phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, có bộ máy quản trị điều hành và hệ thống kiểm tra nội bộ hoạt động hiệu quả. Đồng thời ngân hàng cũng phải đảm bảo số vốn điều lệ thực có sau khi trừ đi số vốn đã cấp cho công ty trực thuộc.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.