Tổ chức tín dụng nhà nước phải duy trì 2% vốn ở ngân hàng chính sách

Tổ chức tín dụng nhà nước phải duy trì 2% vốn ở các ngân hàng chính sách Theo ngân hàng nhà nước, việc này nhằm duy trì tiền gửi tại ngân hàng chính sách xã hội theo hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và các phụ lục hợp đồng được ký giữa tổ chức tín dụng nhà nước và ngân hàng chính sách xã hội.

Hàng năm các tổ chức tín dụng nhà nước có trách nhiệm duy trì số dư tiền gửi tại ngân hàng chính sách xã hội bằng 2% số dư nguồn vốn huy động bằng đồng Việt Nam. Tại thời điểm ngày 31/12 năm trước, lãi suất tiền gửi của khoản vốn này tại ngân hàng chính sách xã hội được xác định bằng phí huy động vốn cộng với lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam bình quân chung của các tổ chức tín dụng nhà nước.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.