Tiền lương tại doanh nghiệp nhà nước định hướng tiến tới giá thị trường

Tiền lương tại doanh nghiệp nhà nước cần hướng tới giá trị thị trường, đây là nội dung chỉ đạo của phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chiều qua tại cuộc họp cho ý kiến về 3 dự thảo nghị định của chính phủ về quản lý tiền lương doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Theo đó nội dung cơ bản của các dự thảo tiếp tục quy định giao quyền tự chủ tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật cho doanh nghiệp nhưng phải gắn chặt với kế hoạch sản xuất, kinh doanh, định mức lao động dựa trên cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại lao động hợp lý. Kế hoạch lao động phải báo cáo đại diện chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện, khuyến khích doanh nghiệp tiết kiệm lao động để tăng năng suất và tiền lương.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.