Chỉ thị về chính sách tiền tệ 2016

Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa ban hành chỉ thị về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2016. Chỉ thị nêu rõ năm nay định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%, dư nợ tín dụng tăng khoảng 18-20% có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện đối với các tổ chức tín dụng, duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư nợ theo chuẩn mực phân loại nợ của Việt Nam.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.