Hỗ trợ lãi vay khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp

Sẽ hỗ trợ lãi vay khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đây là quy định vừa được UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành đối với đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020.

Quy định ban hành tới các tổ chức, cá nhân đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp có phương án sản xuất khả thi được duyệt sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay. Cụ thể hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% lãi suất, đầu tư sản xuất trong nông nghiệp được hỗ trợ 80% và sản xuất thức ăn chăn nuôi là 60%.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.
0 comments